درباره ما

علم امداد در  دی ماه سال 1396 برای کمک رسانی علمی به دانشجویان، صنعت  توسط تیمی مجرب ایجاد گردید. از خدمات این سامانه می توان به موارد زیر اشاره نمود

کمک های علمی به دانشجویان در یادگیری بهتر دروس به صورت آموزش های تصویری

کمک های علمی به دانشجویان  در مهارت به صورت حل تمرین های تصویری

کمک در انجام پروژه های صنعتی در رشته های مختلف

و سایر موارد