شرایط و قوانین

در علم امداد قوانین زیر وجود دارد :

1- تنها در صورتی که وجه پول پرداخت گردد امکان دسترسی به محصول مربوطه وجود دارد.

2-پرداخت وجه و تسویه به معنای مطالعه کامل و قبول توضیحات کالاهای مربوطه است.

3-پس از خرید محصول تنها تا 3 ساعت پس از خرید می توانید با ذکر دلایل خود عدم رضایت خود را اعلام نمایید. در صورت قابل قبول بودن موارد مربوطه توسط کمیته بررسی وجه پرداختی شده شما باز پس داده خواهد شد.